Pasal Pagtaˈu-taiˈanak

Pasal Pagtaˈu-taiˈanak

Bang bahaˈu niˈanakan ondeˈ-ondeˈ Sama, araran mattoˈa angōnan iya sabab sigam ya tagdapu. Sagoˈ sumaˈan sai-sai makadahū makajari du isab angōnan iya. Pineneˈ ni sigam ya ōn sa’upama niōnan si Yusup boˈ ahatul ondeˈ-ondeˈ. Sumaˈan niōnan iya min ōn lahat atawa min ōn sai-sai bantug artista atawa min saga ōn Milikan. Sumaˈan du isab pineneˈ […]

Skip to toolbar