Tokod-Tokod

Ma waktu tagnaꞌ bang halam aniyaꞌ nihinang eꞌ saga kamattoꞌahan atawa bang sigām hinabu pahali-hali, magtipun sigām boꞌ magtokod-tokod supaya aniyaꞌ kalasigan sigām.  Tokod-tokod itū, sumaꞌan pinalabay min panilaw atawa kabtangan ya dī maꞌanana tinapukan.  Bang pasān tokod-tokod itu tahinang saliꞌ dakayuꞌ ongkaꞌ.  Na, aniyaꞌ saga waktu anulat kami tokod-tokod ma webpage itu atawa ma Facebook page Kauman Sama boꞌ kam makatokod.  Bang aniyaꞌ isab saga tokod-tokod kataꞌuwanbi pabeyaꞌunbi ni kami ma FB messenger atawa ma e-mail.  Bang ahāp, patꞌnnaꞌ kami ma webpage maka ma Facebook.  Magsukul.

July 13, 2018

Tokod-tokod:

Sa heka-heka daing, daing ai duwa kōkna?

Sambungna/Maꞌanana:

Daing Peyad.
Source: Amat, Asmiaty, and Lokman Abdul Samad. “Bajau’s Tekodon: A Preliminary Study.” Journal of Educational and Social Research, vol. 3, no. 7, ser. 2013, Oct. 2013, pp. 445–459. 2013, doi:10.5901/jesr.2013.v3n7p445.

July 12, 2018

Tokod-tokod:

Bang llaw saliꞌ kalitan, bang sangom pahi. Ai itu?

Sambungna/Maꞌanana:

Tepo
Source: Facebook Page User Submission by Richard Muallil

July 11, 2018

Tokod-tokod:

Bang alawak saliꞌ motor bang asekot saliꞌ doktor. Ai itu?

Sambungna/Maꞌanana:

Hamaꞌ
Source:
Amat, Asmiaty, and Lokman Abdul Samad. “Bajau’s Tekodon: A Preliminary Study.” Journal of Educational and Social Research, vol. 3, no. 7, ser. 2013, Oct. 2013, pp. 445–459. 2013, doi:10.5901/jesr.2013.v3n7p445.

 

July 5, 2018

Tokod-tokod:

Maglombaꞌ lukuꞌ, tamban, maka lās-lās. Sai angandaꞌug?

Sambungna/Maꞌanana:

Angandaꞌug lukuꞌ. Minsan iya palukuꞌ pasōng na paꞌin. Tamban asal iya tamban. Lās-lās, asekot ni “last” angkan mbal du iya angandaꞌug.
Source:
Facebook Page User Submission by Shajid Koneji

 

July 4, 2018

Tokod-tokod:

Bang abataꞌ magbinadjuꞌ gaddung.
Bang aumul magbinadjuꞌ keyat.
Luwasanna sulgaꞌ.
Mareyomna nalkaꞌ.

Sambungna/Maꞌanana:

Lara.
Source:
Mahali, Saidatul Nornis Hj. “Tokad-Tokad Sama: Wisdom Through Traditional Expressions.” 
Perspectives on Bajau/Sama’ Diaspora, edited by Mohd Anis M Nor, vol. 13, Department of Sabah Museum, 2017, pp. 37–54. Sabah Museum Monograph.
 

July 3, 2018

Tokod-tokod:

Bang maglombaꞌ kagang, kanuꞌus, maka ullang, sai dahū?

Sambungna/Maꞌanana:

Halam. Dakayuꞌ dagan ni kīd. Dakayuꞌ dagan suhut buliꞌan. Dakayuꞌ maglaksuꞌ ni buliꞌan. Halam aniyaꞌ dahū!

Sambung Ahāp Isab min Daꞌayat:

Sambung si Sir Yhong Paber – Bang ma daing, dikayuꞌ sadja ma ramuli, ya na tamban. Minsan pamagaynu TAMBAN iya!
Source:
Mahali, Saidatul Nornis Hj. “Tokad-Tokad Sama: Wisdom Through Traditional Expressions.” 
Perspectives on Bajau/Sama’ Diaspora, edited by Mohd Anis M Nor, vol. 13, Department of Sabah Museum, 2017, pp. 37–54. Sabah Museum Monograph.