Aku ma tōng pantan, ngahangad bulan
mamikil parondong tudju ni si dayang
p’ddi sinandalan d’nda taga tunang
Tangisku lasa, mbal tasandalan
Entomku sidja remembrance-nu tagku
sing-sing pamuwan ni llaw-sangom tandingku
Ya na ina’an pangentomanku ma kau
Bolero du ba dayang pikilanku
Bang kau lai na dayang takawinan
aku ma luma magtangisan
Bang iyan bey panungbas ma aku e’ Tuhan
Ham bey ta magdikayu’ suratan
Sumpey na aku lasa ngabut to’a
Bang sikiya kau ru lasa takoddo’ku handa
Tampol na lasa suratan si l’lla
sabab kau lai na ba taga h’lla

Ai tapah'llingbi pasal itu?