Story Buli’ Kap

Story Buli' Kap

In Buli’ Kap, pū’ iya. Maingga aniya’ saga magkamatay ilu, maī’ pasampay, maī’ na sigām maglahat ma pū’ inān. Sasuku ya saga mbal tinaima’ ma riyata’ ī’ hatina maina’an dahūan ma pū’ inān. Angkanna tuwi’ bang aniya’ a’a allum makapī’ ni sigām, na ya ī’ pinagtabangan e’ sigām kin’llo’ supaya halahuwalam, kinakan ka e’ sigām atawa pinapatay.

Amelle’ Bungsud – Gathering at a Tuna Fishtrap

Amelle’ refers to the gathering of many small fishing vessels around a catch of fish as the white-fronted sea eagle (belle’) does. A school of tuna swam into three different permanent fish traps one afternoon, but managed to escape before the local fishermen could close the trap. Mura-murahan pagbalik aku amelle’ aniya’ na patta’ku saga daing sobad mareyom pokot.

Sama Boats

Ginis Bayanan ma Tahik

Bay pattaku saga bayanan itu ma kauman kami ma pasalan aniya’ saga t’llu atawa mpat ginis bayanan ta’nda’ku. Aniya’ pusu, pambōt maka papet. Ma Sinama kasehe’an manjari kono’ buti atawa tempel-tempel isab pangōn ma duwa bayanan halam katigan.

Bayanan min Tawi-Tawi

Itiya’ isab duwa bayanan ta’nda’ku ma Tawi-Tawi alahang tabāk ma Mindanao. Aniya’ maitu boggo’ atawa biggung ma Sinama kasehe’an. Aniya’ isab biral.

The Road to Becoming a Sinama Book Publisher

The Road to Becoming a Sinama Book Publisher

A Dream of Publishing 10 Books in Sinama a Year Since 2012 it has been a dream of mine to see at least 10 books published in the Sinama language a year. The premise behind this dream is based off of the core concepts behind multilingual based mother tongue education. School age children will be […]

Skip to toolbar