Addat Sama

Story Buli' Kap

In Buli’ Kap, pū’ iya. Maingga aniya’ saga magkamatay ilu, maī’ pasampay, maī’ na sigām maglahat ma pū’ inān. Sasuku ya saga mbal tinaima’ ma riyata’ ī’ hatina maina’an dahūan ma pū’ inān. Angkanna tuwi’ bang aniya’ a’a allum makapī’ ni sigām, na ya ī’ pinagtabangan e’ sigām kin’llo’ supaya halahuwalam, kinakan ka e’ sigām atawa pinapatay.

Amelle' Bungsud – Gathering at a Tuna Fishtrap

Amelle’ refers to the gathering of many small fishing vessels around a catch of fish as the white-fronted sea eagle (belle’) does. A school of tuna swam into three different permanent fish traps one afternoon, but managed to escape before the local fishermen could close the trap. Mura-murahan pagbalik aku amelle’ aniya’ na patta’ku saga daing sobad mareyom pokot.

Tausug Videoke

We just love singing karaoke. Sama can be proud that there are moro songs available on videoke machines throughout the Philippines. As far as we can tell Tausug is the only moro language featured…