Ginis Bayanan ma Tahik
Bay pattaku saga bayanan itu ma kauman kami ma pasalan aniya’ saga t’llu atawa mpat ginis bayanan ta’nda’ku. Aniya’ pusu, pambōt maka papet. Ma Sinama kasehe’an manjari kono’ buti atawa tempel-tempel isab pangōn ma duwa bayanan halam katigan.

Bayanan min Tawi-Tawi
Itiya’ isab duwa bayanan ta’nda’ku ma Tawi-Tawi alahang tabāk ma Mindanao. Aniya’ maitu boggo’ atawa biggung ma Sinama kasehe’an. Aniya’ isab biral.

Ai tapah'llingbi pasal itu?