Saga kagunahan:

A Tausug/Sama desert, quite easy to make.  Pali' Kambing is also known as Tibobbol or Tabobbol.
A Tausug/Sama snack, quite easy to make. Pali’ Kambing is also known as Tibobbol or Tabobbol.

1 kilu Tirigu
½ kilu Sokal keyat
½ sꞌkkat Saging sulay-badju (subay alagaꞌ toꞌongan)
Pasulig
Boheꞌ dangkuriꞌ maka
2 litro Nꞌsllan lahing
1. Subay nilamugay tirigu, sokal maka pasulig ma undam-undam.
2. Bay pa’in talamugay, pinedjat pahāp saging boꞌ pinalamud ni tirigu.
3. Maglamud paꞌin addun tirigu maka saging, subay binoheꞌan. Subay ginanta’ pahāp boheꞌ supaya mbal makaheka. Subay sarang-sarang heka boheꞌna saliꞌ magapam.
4. Bay paꞌin kaboheꞌan, niaddun na. Nilamugay pahāp sampay asakap binꞌlla.
5. Bang asakap na bay niaddun itu, pinasūꞌ na ni lapohan nꞌsllan ma kahaꞌ.
6. Bang apasuꞌ na nsꞌllan, nihūg na addun ginantaꞌ maka tangan atawa suruꞌ. Subay pinatibulung, saliꞌ bola-bola. Subay mbal pinaheya makalanduꞌ pasal pasulig du.
7. Siguruhun palantup paliꞌ kambing ma nsꞌllan supaya ahāp tahakna. Bang mbal palantup, hatina kulang nsꞌllan angkan ganapin paꞌin. Bang aheka na nsꞌllan boꞌ patꞌnde na paꞌin bay niaddun iꞌ, kalu kulang pasulig angkan ganapin isab.
8. Makajari ka angahūlug minsan pila hekana basta sarang du ma kahaꞌ maka mbal magpikit.
9. subay pinagbing-bīng bang mareyom kahaꞌ. Bang akeyat-keyat na addun itu, haunin na min nsꞌllan boꞌ mbal atunuꞌ.
10. Ya na ilu paliꞌ kambing!

3 thoughts on “Pali' Kambing | Pagkakan Sama Recipe

  1. Mama ku atao mag pali’ kambing. Ya na pang snack kami ma Siasi. Misan sab ako, atao ra sab ako mag pali’ kambing. Sali’ du banana cake. Hal hadja insa’ aniya etlog na. Question: angay nionan “pali’ kambing”? Insa aniya kambing na.

    1. Yuk ipalku, bang ma suli sigām bay onde’-onde’ angkanna niōnan pali’ kambing, pasal daluwa maka (tabia), tai’ kambing inān. Ala’at kinale pagkakan, ōnna tai’ kambing, angkan pali’ kambing na sadja. Mbal kata’uwanku bang b’nnal ilu. Aniya’ isab ōnna saddī ma jadjahan Laminusa: Tibobbol atawa Tabobbol.

  2. Is there a way to get this recipe in English? A friend of mine once brought this as pasalubong and I really loved it. I’d love to try making it myself.

Ai tapah'llingbi pasal itu?