2 Sinama Apps ma Google Play

Aniya’ na duwa Android App ma Google Play ma Bahasa Sinama. 1. Kalangan Onde’-Iskul (Children Songs) 2. Sinama Big Books. Makajari na saga anakbi ang’nda’ video min kalangan iskul minsan halam aniya’ internet. Ahāp saga kalangan itu pasal bang ma iskul saga anakbi, labi al’kkas sigām anganad…

Aniya’ na duwa Android App ma Google Play min Kauman Sama Online ma Bahasa Sinama.
There are now two android apps on Google Play in the Sinama language.

  1. Kalangan Onde’-Iskul (Children Songs)
  2. Sinama Big Books

1. Bay tapaluwa’ e’ kami app, Kalangan Onde’-Iskul ma bulan May 2017.  Aheka’ na Android Phone ma Kasamahan, sogo’ maumu halam aniya’ internet ma saga kaumantam, angkan bay tapaniya’ e’ kami app itu.  Makajari na saga anakbi ang’nda’ saga video itu min kalangan onde’-iskul minsan halam aniya’ internet ma cellphone atawa tablet sigām.  Ahāp saga kalangan itu pasal abantug isab saga kalangan itu bang ma bahasa saddī.  Bang ma iskul saga anakbi, labi al’kkas sigām anganad saga kalangan itu ma bahasa English atawa ma Filipino minsan mbal gi’ sigām ata’u to’ongan maganggalis pasalan kinata’uwan asal e’ sigām saga kalangan itu ma bahasa sigām.  Minsan aheya na saga anakbi maka alanga pangiskul sigām, tantu mbal takalipat e’ sigām saga kalangan itu.
 
(English Translation) We published the app Kalangan Onde’-Iskul in the month of May 2017.  Many Sama have android phones, but usually there is no internet in our communities which is why we made this app.  Your children can now view these video’s of children’s songs even without internet on their cellphone and tablets.  These songs are great as they are already famous songs in other languages.  When your children are at school they will find themselves learning quicker than others these songs in the English and Filipino language even if they aren’t proficient English speakers because they are already familiar with the songs in their own language.  When your children have grown and advanced to the highest levels of education, they will certainly still remember these songs from their childhood.
Kalangan min app:

Angitung Kitam (Counting)
Magay Magay na Kam? (Hello, How do you do?)
Aku si Sili’ (I’m a Little Teapot)
Bungang-Kahuy maka Sayul (Fruits & Vegetables Song)
Angose’ Tangan (This is the Way We Wash Our Hands)
Pabidda’ Aku! (I am Special)
Maingga Bokol? (Where is Thumbkin)
Amole’, Amole’, Amole’ na Kami (Paalam na Po)

2. Asekot na dantahun ma app store app kami: Sinama Big Books (Published June  2016).  Ahunit amiha saga book ma Bahasa Sinama.  Bang download-bi app itu, aniya’ na labi duwampū’ book manjari bassabi ni saga anakbi atawa manjari sigām anganaran dī sigām magbassa. Tabāk e’ sigām ma saga kissa itu ya addat-tabi’at min kamatto’ahan.  Saga story itu bay tasulat e’ saga Kasamahan.  Kasehe’an story itu min kamatto’ahan.  Kasehe’an itu min kallum ya saga magsusulat.
(English Translation) It has been about a year now that our app, Sinama Big Books has been published on the app store.  It isn’t easy to find Sinama books.  If you downlad this app you will now have over 20 books that you can read to your children or that they can learn to read from on their own.  They will find in these stories the culture and traditions of our elders.  These stories are written by Sama themselves.  Some of the stories are from our heritage, others are from the lives of the authors.
Titles:

Amaleyang Kita Taguri’ (Let’s Go Fly a Kite)
Amokot Daing (Net Fishing)
Am’ssi Mma’ku (My Father Fishes)
Am’ssi si Mma’ (Dad’s Fishing)
Anganom Tepo (Mat Weaving)
Batang-Sulat Abīng (The Backwards Letter)
Batu Atibulung Tabāk mareyom Tahik (The Round Rock Found in the Ocean)
Bohe’-Botong (Coconut Water)
Kagong (Crabs)
Kuyya’ maka Kaba’-Kaba’ (The Monkeys and the Butterflies)
Maglomba’ si Rabit maka si Bokko’ (The Race of the Rabit and the Sea Turtle)
Magsarang-Sukul Kita! (Let Us Give Thanks!)
Magtangkaw Sunduk (Grave Robbing)
Omang (Hermit Crabs)
Pagduwa’a Salamat (Thanksgiving Prayer)
Pantalun Pagtuhun (Pants for Diving)
Pelang-Pelang si Palleng (The Model Sailboat)
Saging Pangumpan (Banana Bait)
Sai Nakura’ Daing? (Who’s the Head Fish?)
Si Kalbaw maka Si Kallo’ (Carabaw and Heron)
Tipara Kayu Amulawan (Ironwood Goggles)
Usaha Pamandu he’ Ina’ku (The Livelihood My Mother Taught Me)
Usulan Duyung (Origin of the Mermaid)
Wanni (Kuwini Mangoes)

Makajari kami Angamu’ Tabangbi pasal saga Sama App itu?

Ahāp ya maksud kami ma saga app itu. Bilahi kami anabang ma bangsa Sama bo’ sigām asalamat ma iskul, sogo’ kagunahan kami tabangbi.

  • Makatabang ma kami bang download-bi duwa app itu. Bang aheka’ magdownload labi aluhay tapiha product kami ma Play Store maka ma Google Search.
  • Makatabang isab bang pamuwanbi 5 stars rating ma Google Play maka bang sulatbi maī’ bang ai kabilahianbi ma app.
  • Aheya isab tabangna bang sharebi saga app kami ni Facebook timelinebi bo’ ta’nda’ e’ saga kampungbi maka bagaybi Sama.

Bang aniya’ hūg gara’bi saddī pasal app ahāp nihinang ma Sinama atawa bang ai manjari pinahāp ma saga app kami itu, sulatunbi maitu ma comments.

Ai tapah'llingbi pasal itu?