Pali-Pali Sama

Bang aniya' ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya' kono' amatay.

Bang aniya’ ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya’ kono’ amatay.

Kata’uwan kami aheka lagi’ pali-pali Sinama ya halam tasulat maitu angkan angamu’ kami tabang ni saga bagay kami kasamahan, bang makajari paluwasunbi na.

1. Bang akatol buli’nu aniya’ kono’ Lannang amatay.


2. Bang aniya’ ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya’ kono’ amatay.
3. Bang ka anguppi alarut emponnu, aniya’ amatay ma kampungnu.

4. Bang ka anguppi tai’, aniya’ sīn at’kka ni ka’a.
5. Bang akatol tangannu maka’entan kono’ ka sīn.
6. Bang aniya’ tai’-lalat ma baha’nu makarayahan kono’ ka.

7. Bang ka magkalang ma bihing lapohan, makah’lla ka ato’a.
8. Bang ka sōng kinawin, subay mbal sarangnu badju’nu pagkawin pasal ala’at sukudna.

9. Bang onde’-onde’ duwa pusalna bula’ug kono’ pagheyana.
10. Bang aniya’ tai’-lalat ma pād-tape’nu, alunsul kono’ ka.
11. Bang kalingka’an onde’-onde’ mbal na kono’ pasulig.
12. Bang aheya atawa akabag tainganu, atahā’ kono’ umulnu.

13. Bang aniya’ bay pamuwanta bo’ ngā’ta pabīng, ahalu’ sikuta.
14. Bang bulan maka bituꞌun magbihing, hatina, aniyaꞌ maglahi.

Min saga Kasamahan ma Facebook:

15. Bang aniya’ amatay ampa mayat na masi gi’ ma luma’ ma halam gi’ takubul bo’ aniya’ magadjal sayul kabasi’.  Pabangun.  Amangan. (Facebook User Ferdinand Biral)
16. Da’a mag-scuba sangom.  Amatay ko’ lidjiki. (Facebook User Thah Jumad)

17. Bang aniya’ ahulug pinit (sok-sok) ni baranta, aniya’ kono’ at’kka bisita.

2 Responses

 1. Al-Ahmadgaid Asaad
  Al-Ahmadgaid Asaad December 26, 2014 at 11:47 am |

  Bang aniya’ ahulug sok-sok ni baranta, aniya’ kono’ at’kka bisita.

  Reply
  1. Luke
   Luke December 27, 2014 at 12:58 pm |

   Magsukul Al-Ahmadgaid.

   Reply

Ai tabissalanu? Feel free to comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar