Magkosog-kosogan Kuyyaˈ maka saga Baliyu

Kamemon baliyu bay na sinulayan eꞌ kuyyaꞌ. Magkosog-kosogan sigām.

Bay parāg kuyyaꞌ ni nunuk angagaran baliyu. Pagtꞌkka baliyu satan, angꞌntan ya kuyyaꞌ ma sanga nunuk. Akosog eꞌna angꞌntan ma pasal baliyu satan. Baliyu satan, mbal makahulug ma kuyyaꞌ. Pagtꞌkka baliyu dalat masi angꞌntan kuyyaꞌ ma nunuk. Baliyu dalat, mbal du isab makahulug ma iya.

Akosog masi kuyyaꞌ, yukna ma baranna, “Takoleꞌku kamemon saga baliyu itu.”

Pagtꞌkka baliyu uttalaꞌ angꞌntan agtūy iya pahāp ma nunuk. Baliyu uttalaꞌ mbal du isab makahulug ma kuyyaꞌ. Dakayuꞌ du baliyu halam giꞌ kasulayan eꞌna. Ya baliyu timul. Pinahogot na eꞌ kuyyaꞌ angꞌntan ma nunuk.

Ahꞌlling iya, “Baliyu satan, dalat, maka uttalaꞌ, bay taraꞌug eꞌku kamemon. Nsaꞌ aniya baliyu angatu ma aku.”

Atꞌkka na timul. Landuꞌ akosog min saga baliyu bay palabay. Magulan llaw-sangom. Tapatondok eꞌ baliyu timul sanga nunuk inān. Nsaꞌ pahoggaꞌ baliyu timul. Tinaw na kuyyaꞌ.

Pinaꞌangkat tanganna, yukna, “Surender, Surender na aku!” ati pahantak iya ni tanaꞌ.

Angkan bꞌnnal ya hꞌlling kamattoꞌahan, hal baliyu timul makahulug ma kuyyaꞌ.

Ai tapah'llingbi pasal itu?