Bang bahaˈu niˈanakan ondeˈ-ondeˈ Sama, araran mattoˈa angōnan iya sabab sigam ya tagdapu. Sagoˈ sumaˈan sai-sai makadahū makajari du isab angōnan iya. Pineneˈ ni sigam ya ōn sa’upama niōnan si Yusup boˈ ahatul ondeˈ-ondeˈ. Sumaˈan niōnan iya min ōn lahat atawa min ōn sai-sai bantug artista atawa min saga ōn Milikan. Sumaˈan du isab pineneˈ ni sigam ōn kamattoˈahan atawa ōn pinasengod ma apilidu kaˈmboˈan. Dakayuˈ sababan angkan iya niōnan pasal bay pasōd ōn itu ni utuk ma llaw kapanganak. Sa’upama bay iya niˈanakan hammis angkan niōnan iya si Hammis. Aheka du isab dinanglayan bangsa Sama. Bang ondeˈ-ondeˈ lagiˈ iya manjari otoˈ atawa datuˈ bang lˈlla atawa bang dˈnda isab dayang, arung, maka indaˈ. Dumaˈin ka kitam ameneˈ danglaytam. Saga mattoˈatam atawa bagaytam ameneˈ pangandanglay ma kitam. Bang atahaˈ ōnnu, pinapuˈut ni sigam.

Ma addat Sama sumaˈan aheka patˈnnaˈ ma dakayuˈ luma. Saddī min inaˈ maka mmaˈ maka saga anak sigam, aniya du isab saga kaki maka saga siˈit maka mattoˈa du isab. Sagoˈ ya tagdapu du tagakapatut ma deyom luma. Mmaˈ makapagbayaˈ. Ina tagakapatut pasalan saga hinang ma deyom luma maka ma pasal pagipat ondeˈ-ondeˈ. Saga mattoˈa tagakapatut ma anak sigam sampay ma pagholaˈan sigam. Ya saga siyaka tagakapatut ma siyali sigam. Bang makalˈngngan na saga anak sigam magtabang inaˈ-mmaˈ angipat. Makajari du isab anabang angipat saga mboˈ, saga siˈit maka saga siyaka. Asekot du luma magtaiˈanak min kampung sigam bo mbal makapagbutas maka bo makapagtabang-tiyabangi sigam. Inaˈ-mmaˈ ya amiˈat saga anak sigam. Makajari du isab ya saga mboˈ maka siˈit bang siga pinarūl eˈ tagdapu anak ilu. Ya saga ginisan pagbiˈat ya na pinanduˈan, nilāng, niˈolangan maka nilubakan. Bang nilubakan subay lubak ma deyom saraˈ. Mbal makajari apisuˈ atawa paliˈan. Ya itu addat Sama taˈanadku bang pasal pagtaˈu-taiˈanak.

Ai tapah'llingbi pasal itu?