Diˈilaw aniya lima kuntaraku ma lutsa (jujitsu). Bay pasurrender dahū kuntaraku. Labi taˈuna min aku sago labi akosog aku. Kahunitan iya sabab alanjang aku. Bay angˈnda hˈndaku kuntara kami. Mbal bilahi hˈndaku angˈnda makaduwaˈ kuntara sabab tinaw iya. Tinaw du isab aku ma kuntara ilu sabab aheya baran na. Ya bay 2007 bay aku angˈnda iya ma suntukna (Mixed Martial Arts). Ataˈu iya anuntuk. Sago bay kami magkuntara diˈilaw, nsaˈ na kinataˈuwan eˈna maglutsa. Nsaˈ aniya tahinangna ma aku. Angandaˈug aku. Yuk saga aˈa, “King Kong kuntara Godzilla.” Ya bay duwangan kuntaraku sali-sali isab timbang kami. Taraˈug sigam eˈku. “Champion” aku ma buhatku. Bang aubus kami bay magkuntara sali-sali buhat kami aniya isab anguntara saga aˈa mbal dasaliˈ buhat. Angandaˈug aku mintˈdda. Bay pasurrender iya. Aubus aniya duwangan seheˈku bay magkuntara maka min dambilaˈ. Taraˈug seheˈku eˈna. Sago magkuntara kami maka bay makaraˈug seheˈku. Pagkuntara kami taraˈug eˈku. Pasurrender isab iya ni aku. Sala binaleˈ iya. Aniya giˈ mintˈdda kuntara ma kamemon aˈa. Aheka aˈa bay kuntarana. Mbal taraˈug iya. Adikiˈ-dikiˈ baranna sago apanday amonoˈ. Siguru anˈmpu maka lima kilu du buhatna. Aku siangpu kilu. Yuk sigam “Si Daˈud kuntarra ma si Golayat.” Pagubus eˈ anguntara ni aku. Bay iya hulugku. Bang aku paleyak tinulakan aku eˈna. Mbal aku tabowa sabab abuhat aku min iya. Sagoˈ bilahi aku pasurrender iya. Ya ilu sāˈku. Pariyataˈ iya ni bukutku. Ainu-inu kamemon aˈa. Bay aku pinˈkol. Taraˈug aku. Alasig saga aˈa. Aiya aku. Sago angandaˈug aku dakayuˈ gold medal maka dakayuˈ du isab silver metal. Ya bay dahū kuntaraku ma ongkaˈ jujitsu. Anakku bay sōˈku anambut saga daˈuganku.

Ai tapah'llingbi pasal itu?

%d bloggers like this: