Nabi Adam maka Si Siti Hawa

Na, ma kamemon sattuwa bay pinapanjari eˈ PANGHŪˈ Tuhan, sowa ya atahaˈ akkalna. Manjari atilaw sowa inān ma dˈnda, yukna,

“Bˈnnal bahāˈ? Bay kam nilāng eˈ Tuhan, sinōˈ daˈa amangan buwaˈ kayu ai-ai ma kabbun ilu?”

Ya sambung dˈnda,

“Makajari kami amangan min saga buwaˈ kayu ma kabbun itu, sagōˈ aniyaˈ pangalāngan kami eˈ Tuhan. Sinōˈ kami daˈa amangan buwaˈ kayu ya ma tˈngngaˈ kabbun itu. Minsan hal niˈntanan buwaˈ inān, na amatay kami.”

Yuk sowa,

“Ā! Mbal du kam amatay. Angkan buwattēˈ pamissala Tuhan, sabab kataˈuwanna asal bang kam gantaˈ makakakan, makataˈu kam kahāpan maka kalaˈatan, hatina tahinang kam saliˈ Tuhan.”

Sakali itu, pagˈndaˈ dˈnda ni buwaˈ kayu-i, kalingkatan iya. Buwaˈna inān ahāp kinakan, ahāp isab pangāˈan pangitaˈu. Jari angˈttuˈ iya buwaˈ min kayu inān boˈ kinakan eˈna. Binuwanan isab eˈna hˈllana, ati kinakan eˈna.
Aubus paˈin sigām amangan, magtūy aniyaˈ panayu sigām in sigām anantang saliˈ-saliˈ. Manjari angāˈ sigām dahun kayu igira tinuhug-tuhug eˈ sigām nihinang panambun.
Na, akohap-kohap paˈin lahat, takale eˈ sigām bahonos PANGHŪˈ Tuhan palˈngngan min deyom kakabbunan eˈ. Magtūy sigām patapuk karuwangan ma deyom kakayu-kayuhan supaya mbal taˈndaˈ eˈ Tuhan.

Sagōˈ angalingan PANGHŪˈ Tuhan ma lˈlla, yukna, “Maingga na ka?”

Ya sambung lˈlla,

“Takaleku bahonosnu mailu ma kabbun ati tināw aku ma sabab anantang aku. Angkan aku patapuk.”

Atilaw Tuhan, yukna,

“Sai bay amataˈu kaˈa ya kaˈa ilu anantang? Bay ka makakakan bahāˈ min buwaˈ kayu, ya bay pangalānganku ma kaˈa?”

Yuk sambung lˈlla,

“Oˈo, ya dˈnda bay pamalimbangnu aku, iya ya bay amuwanan aku, angkan aku bay makakakan.”

Tinilaw dˈnda isab eˈ PANGHŪˈ Tuhan, yukna, “Angay ka makahinang buwattilu?”

Ya sambung dˈnda, ”Oˈo, ya sowa eˈ. Pinarupang aku eˈna, ya angkan aku makakakan.”

Manjari amissala PANGHŪˈ Tuhan ma sowa heˈ, yukna,

“Pagka tahinangnu inaˈan-i, kaˈa ya taluwaˈ mulkaˈlabi lagiˈ min kamemon sattuwa maka hayop. Satˈggolnu allumpalele du ka maka bˈttongnu,bagunbun isab ya pagkakannu.  Pagbantata ka maka dˈnda itu. Panubuˈnu maka panubuˈnamagbanta du saumul-umul.Kōknu ya giniˈikan eˈ panubuˈna,maka buliˈ tapeˈna ya tanghabnu.”

Amissala isab Tuhan ma dˈnda, yukna,

“Na, buwattitu panganggantaˈku ma kaˈa, ganapanku toˈongan kasusahannu bang ka abˈttong, kapˈddiˈan toˈongan ka bang ka anganak.Daipara minsan buwattēˈ,hˈllanu ya kabilahiannu na paˈin,maka iya ya makapagbayaˈ ma kaˈa.”

Ya pamissala Tuhan ma lˈlla,

“Kaˈa isab, ma sabab kapameyaˈnu ma lling hˈndanu, ati kakannu buwaˈ kayu ya bay pangalānganku kaˈa, Na, sapdahanku tanaˈ ma sababannu.  Subay ka kahunitan toˈongan amiha kalluman min tanaˈsatˈggolnu allum.
Patomoˈ kasagmotan indaginis ma tanaˈnu, kasagmotan aheka itingna.Jari maghulas-sangsāˈ du kasupaya aniyaˈ takakannusampay ni llaw pamoleˈnu ni deyom tanaˈ. Tanaˈ asal bay pamapanjarihan kaˈa,maka tanaˈ ya pamoleˈannu.”

3 Responses

  1. Magsinama Kitam! — Blog — The New Sinama Language Blogs
  2. beamariz
    beamariz September 26, 2012 at 10:02 pm |

    good day just wanna ask for the translation of Good afternoon in sinama dialect can you help me? hoping for your response.

    Reply

Ai tabissalanu? Feel free to comment.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar