Kauman Sama

Pali-Pali Sama

Bang aniya' ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya' kono' amatay.

Kata’uwan kami aheka lagi’ pali-pali Sinama ya halam tasulat maitu angkan angamu’ kami tabang ni saga bagay kami kasamahan, bang makajari paluwasunbi na. 1. Bang akatol buli’nu aniya’ kono’ Lannang amatay. 2. Bang aniya’ ahulug bulalakaw, bang maingga kahuluganna, aniya’ kono’ amatay.3. Bang ka anguppi alarut emponnu, aniya’ amatay ma kampungnu. 4. Bang ka anguppi […]

Kuyya’ maka Kaba’-Kaba’ | Library Sinama

New Big Book in the Sinama language.

Kissa’ bay min si Aukal Kinista (original kissa’: http://sinama.org/2013/09/monkeys-vs-butterflies/) Bay ginudlis e’ si Joher Lagam Kauman Sama bay anulat. Sinama Big Book Series This Sama tale of a jungle battle between monkeys and butterflies is a classic folktale of Sulu which reminds us not to judge by appearance or to belittle others.  This book is […]

Skip to toolbar