April 2010

You are browsing the site archives for April 2010.

Pasalan Kawin Kami

Pasalan Kawin Kami

Anuli-suli aku ma pasalan bay kawin kami. Aˈa min Sulu, hˈndaku sogoˈ maitu kami makapagˈndaˈ ma Davao. Pagˈndaˈ kami ma Davao, bilahi aku ma iya, sogoˈ ya mareyom atayku subay aku aubus graduate min college bo yampa aku bilahi kinawin. Sandalanku bayaˈ ma iya. Ma halam giˈ aku atapus graduate, angalingan aku ni mmaˈna bo […]

Skip to toolbar